[close]
don\ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ตัวแทน ติดต่อเรา
« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 11/11/2010
ปรับปรุง 17/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 115,399
Page Views 172,074
สินค้าทั้งหมด 5
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์

ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์สินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.ขั้นตอนการเรียกร้องการขอรับค่าสินไหมทดแทน

    1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน

    1.2 เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เช่น ใบรับรองแพทย์ , ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากโรงพยาบาล

    1.3 ส่งเอกสารมายัง

         แผนกสินไหม Non Motor

         บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

         9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    1.4 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

    1.5 ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนและพิจารณา

หมายเหตุ:

 • กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัยร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ยื่นต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนให้นำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทโดยตรง
 • กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำหลักฐานส่งให้บริษัทเพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทโดยตรง

 

2.ระยะเวลาการรับค่าสินไหมทดแทนเมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

          ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมนับจากได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องและลงนามในหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 วันทำการ

 

3.เอกสารขั้นตอนประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ    

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

                1.แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

                2.ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน

                3.ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)

                4.ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว

                5.สำเนาบัตรประกัน

                6.สำเนาบัตรประชาชน

 

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร

                1.ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน

                2.ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม

                3.รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย

                4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                5.สำเนาบัตรประกันภัย

                6.สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

 

กรณีเสียชีวิต

                1.สำเนาใบมรณะบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

                2.สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)

                3.สำเนาใบรายงานการผ่าศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)

                4.สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (หนังสือรับรองการตาย) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

                5.สำเนาบันทึกประจำวัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

                6.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์

 

เอกสารผู้รับประโยชน์กรณีเป็นบุคคล

                1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                2.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                3.สำเนาทะเบียนสมรสของทายาทตามกฎหมาย

 

เอกสารผู้รับประโยชน์กรณีเป็นนิติบุคคล

                1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนพร้อมลงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                3.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

                4.หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างของผู้เสียชีวิต

 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

                  แผนกสินไหม Non Motor

                  บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

                  9/81 ซอยรัชประชา2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-585-9009 ต่อ 3300

 • ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

                - จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์

                - โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้

 

4.วิธีการติดต่อบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

   ส่วนรับเรื่องร้องเรียน

   บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร.02-585-9009 ต่อ 2202


สินไหมประกันทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์

 

กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย ทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และขนส่ง

1.ขั้นตอนการเรียกร้องการขอรับค่าสินไหมทดแทน

    1.1 รีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย

    1.2 ให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย รวมทั้งให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อเข้ามาสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพความสูญเสีย ความเสียหาย ประเมินความเสียหาย ฯลฯ

    1.3 ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้คำแนะนำ

    1.4 รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ

    1.5 หากความเสียหายที่เกิดขึ้นสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น เช่น โจรกรรม ให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

    1.6 บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

    1.7 บริษัททำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน หากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และหลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

    1.8 ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายเพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคือ (Recovery) จากบุคคลภายนอกที่ทำให้เกิดความเสียหาย

 

กรณีที่ไม่ต้องเข้าสำรวจความเสียหาย

      * กรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครองและได้ชี้แจงให้ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วและเห็นด้วย โดยที่ไม่ต้องให้เข้าสำรวจความเสียหาย

      * ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทตกลงกันว่าไม่ต้องเข้าสำรวจความเสียหายและให้ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ส่งเอกสารให้บริษัทเพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น

2.ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

         บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการหรือตามที่ตกลงกันหลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสินไหมให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

3.เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

    3.1 กรมธรรม์อัคคีภัยและทรัพย์สิน

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • รายงานการเกิดเหตุ
 • รายการทรัพย์สินที่เสียหาย / สูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาซ่อม / ค่าอะไหล่
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยการกระทำของบุคคลภายนอก
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

    3.2 กรมธรรม์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • รายงานการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาซ่อม / ค่าอะไหล่
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

     3.3 กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่ง

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารแสดงราคาสินค้า
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาใบขับขี่
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาซ่อม / ค่าอะไหล่
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

     3.4 กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกัน

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้กู้
 • ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้
 • ต้นฉบับสัญญาค้ำประกันเงินกู้ระหว่างผู้ให้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือติดตามทวงถามจากผู้ให้กู้ถึงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนารายงานการประชุมของผู้ให้กู้เกี่ยวกับมติในการปลดออกจากสมาชิกของผู้ให้กู้
 • สำเนาหนังสือลาออก ให้ออก ปลดออกของผู้ว่าจ้างกับผู้กู้
 • เอกสารแสดงการชำระค่างวด ทุนเรือนหุ้น
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

4.วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน

                 1.มาส่งด้วยตนเองที่บริษัท

                 2.ส่งทางไปรษณีย์

                 3.บุคคลที่บริษัทมอบหมาย

                 4.ตามที่ตกลงกัน

 • สถานที่ส่ง

               แผนกสินไหม Non Motor

               บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

               9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร.02-585-9009 ต่อ 3300

 • ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

                 1.มารับด้วยตนเอง

                 2.จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์

                 3.เข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับค่าสินไหม

 

5.วิธีการติดต่อบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

   ส่วนรับเรื่องร้องเรียน

   บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร.02-585-9009 ต่อ 2202

 


 

สินไหมประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายให้แจ้ง

   แผนกสินไหมรถยนต์ โทร 02-585-9009 ต่อ 4000,5000

 

2.เมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ จะดำเนินการดังนี้

 • กรณีไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำรวจ

                - ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง ติดต่อแผนกสินไหมรถยนต์หรือสาขา               เพื่อตรวจสอบ เปิดเคลมและจัดซ่อม

 • กรณีต้องมีการสำรวจภัย เจ้าหน้าที่จะส่งพนักงานออกสำรวจอุบัติเหตุ

พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ ดำเนินการดังนี้

- ตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์จากระบบคอมพิวเตอร์

                - เมื่อถึงที่เกิดเหตุพนักงานสำรวจอุบัติเหตุดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ลักษณะเหตุ และพิจารณาความ                  คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

                - ออกใบรายการความเสียหาย (ใบเคลม) ให้กับผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง  แล้วแต่กรณีไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้นำมาติดต่อบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

                - กรณีมีประเด็นที่ข้อมูลการสำรวจภัยยังไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าเงื่อนไข / ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์     ให้ออกบัตร ติดต่อและนำเสนอบริษัทเพื่อพิจารณา

      กรณีที่อุบัติเหตุที่มีคู่กรณี

 • กรณีเป็นฝ่ายถูก

                - จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี

                - จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

                - หากคู่กรณียอมรับผิด ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดสั้นๆ ให้ก่อน แล้วแยกเข้าข้างทางเพื่อรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

                - หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ยังไม่ให้แยกจากจุดเกิดเหตุ รอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินทางไปถึงหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแผนที่เกิดเหตุ

                - ไม่รับข้อเสนอชดใช้ใดๆ จากคู่กรณีหากไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

                - เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก     ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน

                - ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมที่มีสัญญากับบริษัท

 • กรณีเป็นฝ่ายผิด

                - หากท่านยอมรับผิดท่านสามารถนำรถเข้าข้างทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

                - ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี ควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึงและให้คำแนะนำท่าน

                - เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน

                - ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมที่มีสัญญากับบริษัทฯ

 • กรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด

                - อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากมีเจ้าหน้าตำรวจเป็นผู้สั่ง)

                - จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี

                - จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

                - เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน

 

 3.การพิจารณาสินไหม : ค่าซ่อมรถ

 • กรณีผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำรถยนต์เข้าซ่อมกับอู่ซ่อมที่มีสัญญากับบริษัท

                - เมื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำรถประกันเข้าซ่อม อู่ซ่อมที่มีสัญญากับบริษัท เสนอราคาค่าซ่อม

                - เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาจากการเสนอราคาค่าซ่อมรถของอู่ซ่อม และอนุมัติการซ่อม

                - เมื่ออู่ซ่อมดำเนินการจัดซ่อมรถเสร็จ จะส่งมอบรถคืนให้กับทางผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง

                - ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดซ่อมและลงนามเอกสารการรับรถจากอู่

 • กรณีจัดซ่อมกับอู่นอกสัญญา

                - ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำภาพรถหรือรถที่เสียหายมาติดต่อบริษัทพร้อมใบเสนอราคาค่าซ่อม พิจารณาอนุมัติราคาค่าซ่อม

              - เจ้าหน้าที่บริษัทจะทำการตรวจการจัดซ่อมรถและรับเอกสาร

 

4.การพิจารณาสินไหม : ทรัพย์สิน บาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิต

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

                - ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำภาพถ่ายความเสียหายทรัพย์สินพร้อมใบเสนอราคามาติดต่อบริษัท

                - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าซ่อมตามราคาที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

                - ดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

                - ดำเนินการเจรจาค่าเสียหายเมื่อผลการเจรจาเป็นที่ยุติ นำราคาที่ยุติบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์

                - บันทึกลงนามโดยผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง พร้อมออกใบนัดจ่ายเพื่อดำเนินการจ่ายภายในระยะเวลา 15 วัน

 

 • ความเสียหายต่อร่างกายและชีวิต

                - ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมมาติดต่อบริษัท

                - เจ้าหน้าตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง เรียกร้องผลดำเนินการส่วนเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 วัน และส่วนเกินภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

                - ดำเนินการเจรจาค่าสินไหมทดแทน เมื่อผลการเจรจาเป็นที่ยุติ นำบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำบันทึกลงนามโดยผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง พร้อมออกใบนัดจ่ายเพื่อดำเนินการจ่าย โดยส่วนเบื้องต้นดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน

 

5.เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)

               - ใบเคลม

               - บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม

               - ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

               - สำเนาทะเบียนรถ

               - นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน (ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม)

               - สำเนาหน้าสมุดธนาคาร

               - สำเนาบัตรประชาชน

 • ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน

               - ใบเคลม

               - ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย

               - สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เสียหาย

               - สำเนาหน้าสมุดธนาคาร

               - สำเนาบัตรประชาชน

               - หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

 • กรณีบาดเจ็บ

              - สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกันภัย)

              - ใบเคลม (ถ้ามี)

              - บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)

              - ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)

              - ใบรับรองแพทย์

              - บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน

              - สำเนาบัตรประชาชน

              - สำเนาหน้าสมุดธนาคาร

              - หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

 • กรณีเสียชีวิต

             - สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกันภัย)

             - ใบเคลม (ถ้ามี)

             - บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)

            - สำเนาใบมรณบัตร

            - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต

            - ใบเสร็จรักษาค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)

            - ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ

           - เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ

           - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย

          - หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง 

 

 6.ระยะเวลาในการรับค่าสินไหมทดแทน

          ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหม 15 วันทำการ นับจากวันที่ ค่าเสียหายเป็นที่ยุติและลงนามในหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว


Tags : ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์
  Copyright 2005-2010 phutthatham.com All rights reserved.
view