don\หน้าแรกเกี่ยวกับเราข่าวสารกิจกรรมผลิตภัณฑ์ตัวแทนติดต่อเรา
« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 11/11/2010
ปรับปรุง 20/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 361,287
Page Views 488,049
สินค้าทั้งหมด 5
 

 

 

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                                                                       หน่วย : ล้านบาท
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
2560 2559 2560 2559 2560 2559
 สินทรัพย์
 หนี้สิน
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 เงินกองทุน
 เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
323
161
162
155
  30
385
194
190
195
  30

315
159
156
149
   30 

363
179
184
197
   30 

303
150
153
145
 30

343
166
176
186
  30
 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)  518  650 496 656

 484

 621
 รายได้
 รายจ่าย
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
 26
 42
- 13
 36
 34
 1

49
73
- 19

70
75
- 5

72
100
 - 23 

 98
 114
  14 
 กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
 กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
 กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

-  25
   18
   -
-   7

-   33
 -   0
      0 
 -  33
 - 16 
 -  0 
  -  
- 16
- 52
 -  0
 -  
  - 52  

 - 23 
-  0
-
 24 

 - 94 
 -  0 
-
- 94
หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
                 2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
                     ของบริษัท
ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

                 3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงาน
                     สะสม 9 เดือน

                 4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้ หมายถึงกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ที่จัดทำโดย
                     วิธีทางตรง

                 5. งบการเงินรายไตรมาสผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

 

รายการ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม
2559 2558
 สินทรัพย์
 หนี้สิน
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 เงินกองทุน
 เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
329
154
174
172
30
400
213
187
188
30
 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)  572 626
 รายได้
 รายจ่าย
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
128
140
   (10.58) 

155
210
(52.66)

 กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
 กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
 กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(67)
(36)
0
(103)

(35)
(20)
8
(47)

 

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
                 2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
                     ของบริษัท
ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

                
 
                
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน   ค่ามาตรฐาน      ปี 2559      ปี 2558         
1.อัตราส่วนสภาพคล่อง > = 100%   444% 420%      

 

 

 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ปี 2559
 หน่วย : ล้านบาท
 
รายการ  การประกันอัคคีภัย  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวม
โดยข้อบังคับของกฎหมาย โดยความสมัครใจ ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วิศวกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล สุขภาพ อื่น ๆ
จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง  40  20  2   32   5   20 -  5  123
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย   32.44  15.93  1.53  26.16 4  17  -    4   -  100

           

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี                                                
          - ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย
                        
- ลูกค้าแจ้งประกันโดยตรงหรือผ่านตัวแทนของบริษัท สามารถแจ้งประกันโทรศัพท์หมายเลข -         0-2585-9009 ต่อ 4200
                       
- พิจารณาความเสี่ยงที่จะรับประกัน ยี้ห้อรถ ปีรุ่นรถ ราคารถ ลักษณะการใช้รถ ขนาดของรถ เช่น - เครื่องยนต์ จำนวนที่นั่ง น้ำหนักรถ อายุผู้ขับขี่ เป็นต้น
                       
- อนุมัติใบคำขอเอาประกันภัย ออกกรมธรรม์ โดยใช้ระยะเวลาภายใน 2 วันทำการ
          
- ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
                        
- รับแจ้งความเสียหายทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
                        
- รับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อม ค่าแรง - ค่าอะไหล่ ใบรับรองแพทย์ ใบมรณะบัตร สำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ
                        
- พิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
                        
- ระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน 7-15 วันทำการ
          - การติดต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
                        -
รับแจ้งอุบัติเหตุ ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-2585-9009 กด 5
                        - กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน ติดต่อ คุณสมคิด   หวานนิมิต โทรศัพท์หมายเลข 0-2585-9009 ต่อ 1100
                        -
ข้าพเจ้า นายสมานชาติ เอียสกุล ขอรับรองความถูกค้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งหมด 3 หน้า

 

                                                            

                                                                                                ( นายสมานชาติ  เอียสกุล )

                                                                                                            กรรมการ

          

 

 

 

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
  Copyright 2005-2010 phutthatham.com All rights reserved.
view